... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

Reality vs dane 2020
Vyhľadávanie ()

Daň z nehnuteľnosti

 

Každý majiteľ, správca, nájomc a alebo skutočný užívateľ pozemku, bytu, rodinného domu alebo stavby podáva daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v tej obci alebo meste, na území ktorého sa nachádza nehnuteľnosť.

Daňové priznanie podáte:

- ak ste sa stali vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti

- ak nastali zmeny vo vlastníctve alebo v nehnuteľnostiach, ktoré majú vplyv na výšku dane

- ak ste vydražili nehnuteľnosť (priznanie sa podáva do 15 dní).

Pre zdaňovacie obdobie roka 2014 je rozhodujúci zápis v katastri. Daňové priznanie musia stihnúť podať do 31. januára daného roku iba tí daňovníci, ktorí v čase od 2. 1. 2013 do 31. 12. 2013:

- nadobudli nehnuteľnosť a budú k 1. januáru 2014 zapísaní v katastri nehnuteľností

- predali nehnuteľnosť a už nebudú k 1. januáru 2014 zapísaní v katastri nehnuteľností

- alebo u nich nastali zmeny skutočností, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vyrúbenie dane.

Podať daňové priznanie musíte aj vtedy, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali. Rovnako, ak ste sa vlani vzdali vlastníctva nehnuteľnosti, alebo nastali iné zmeny, mali ste to oznámiť správcovi dane v 30-dňovej lehote odo dňa zmeny. V prípade, že ešte vlastníte iné nehnuteľnosti, musíte podať daňové priznanie, ale už len čiastkové.

Daň z bytov

Daň z bytov platí vlastník alebo správca bytu alebo nebytového priestoru. Byty a nebytové priestory v bytovom dome sa zdaňujú daňou z bytu iba vtedy, ak bol aspoň jeden byt alebo nebytový priestor v ňom odkúpený do vlastníctva fyzickej alebo právnickej osoby. Ak sa tak nestalo, bytový dom sa zdaní daňou zo stavieb.

Dôležité údaje pre vyplnenie daňového priznania: podlahová plocha bytu a nebytového priestoru (napr. garáž), súpisné číslo domu a číslo vchodu a bytu. Nebytovým priestorom v bytovom dome sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu.

Základom dane je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2, do výmery nepatrí plocha spoločných priestorov v dome, lodžie alebo balkóna.

Pozor, ak budete v tomto roku (2013) využívať byt alebo časť bytu v bytovom dome na iný účel ako na bývanie, tak ho v priznaní uvediete ako nebytový priestor a podľa toho sa aj zdaní.

Daň zo stavieb

Daň zo stavieb platí vlastník, správca, nájomca alebo skutočný užívateľ týchto stavieb na území Slovenska:

- stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

- stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

- stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,

- samostatne stojace garáže mimo bytových domov,

- priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu,

- stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť,

- ostatné stavby.

Ak je stavba v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane zo stavieb je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Spoluvlastníci sa ale môžu dohodnúť, že ich bude zastupovať iba jeden z nich. Daň musia zaplatiť aj vtedy, ak sa stavba prestane používať.

V daňovom priznaní nezabudnite vyplniť výmeru zastavanej plochy v m2, počet nadzemných i podzemných podlaží (okrem 1. nadzemného podlažia, ďalšie podlažia sa počítajú od 2. nadzemného podlažia), katastrálne územie, parcelu a právny vzťah ku stavbe.

Predmetom dane zo stavieb sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží a spojené so zemou pevným základom.

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, nezapočítava sa do nej prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

Daň z pozemkov

Predmetom dane z pozemkov od roku 2013 je 5 nových kategórií, ktoré vznikli z predchádzajúcich 8 kategórií:

- orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty

- záhrady

- zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy

- lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy  

- stavebné pozemky

Do daňového priznania musíte uviesť číslo parcely, názov katastrálneho územia, druh pozemku a výmeru pozemku (v m2) a jeho využitie. Pri zastavanej ploche a nádvorí, uveďte výmeru pozemku po odpočítaní výmery skutočne zastavanej plochy stavbami, ktoré podliehajú dani zo stavieb a dani z bytov. Daňou z pozemku sa zdaňujú aj tie časti plôch a nádvorí, ktoré síce sú zastavané stavbami, ale nemajú podlažie a nie sú predmetom dane zo stavieb.

V priznaní zaškrtnite, či ste vlastníkom, spoluvlastníkom, správcom alebo nájomcom pozemku. Pozemok zaraďte do konkrétnej daňovej kategórie podľa zápisu v liste vlastníctva. Spôsob využitia pozemku vypĺňate iba vtedy, ak sa na pozemku nachádza fotovoltická elektráreň alebo na pozemok bolo vydané povolenie na dobývanie nerastov. Ak ste nadobudli pozemok počas roka vydražením, vyplníte aj dátum vzniku daňovej povinnosti. Dátum zániku daňovej povinnosti vypĺňate iba vtedy, ak podávate čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Za stavebný pozemok sa považuje pozemok uvedený v právoplatnom stavebnom povolení až do právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu. Celkovú výmeru stavebného pozemku tvoria parcely, ktorých parcelné čísla sú uvedené v stavebnom povolení.

Základom dane z pozemkov je hodnota pozemku (bez porastov) určená vynásobením výmery pozemkov (v m2) a hodnoty pôdy za 1 m2 uvedenej v prílohe zákona.

Spoluvlastníci

Ak má pozemok, byt, rodinný dom či nebytový priestor viacerých spoluvlastníkov, môžu sa rozhodnúť, kto podá daňové priznanie. Môže tak urobiť každý vlastník sám za seba, alebo po uzavretí dohody, tak môže urobiť jeden vlastník spoločne za všetkých spoluvlastníkov. Dohodu spoluvlastníkov o určení zástupcu treba správcovi dane doručiť najneskôr do 31. januára 2014.

Za nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov podáva daňové priznanie iba jeden z manželov. Ak sa vlastník nehnuteľnosti dlhodobo zdržuje v zahraničí, musí mať zástupcu na doručovanie písomností, ktorého musí oznámiť obci.

Daňovníkom dane z nehnuteľnosti sa stávate:

- povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností

- nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti

- nadobudnutím nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo po schválení príklepu súdom

- vysporiadaním bezpodielového spoluvlastníctva manželov

- právoplatným stavebným povolením

- právoplatným rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred dokončením

- právoplatným kolaudačným rozhodnutím

- oznámením o ukončení výstavby drobnej stavby

- právoplatným povolením zmeny užívania stavby, zmeny užívania bytu alebo časti bytu

- podpísaním nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF

- podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností

- zmenou druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti

- zmenou výmery nehnuteľnosti, rozdelením parcely a iné

Čiastkové, opravné a dodatočné priznanie

Čiastkové priznanie podávajú do 31. januára po prvýkrát tí vlastníci nehnuteľností, u ktorých nastali zmeny oproti predchádzajúcemu zdaňovaciemu obdobiu. To znamená, že v predchádzajúcich rokoch síce už podali riadne priznanie k dani z nehnuteľnosti, ale v minulom roku niektorú z nehnuteľností zdedili, prijali darom, darovali, kúpili, predali, skolaudovali novú stavbu, prístavbu alebo nadstavbu, alebo sa zmenil druh pozemku či jeho výmera.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti uvediete v čiastkovom priznaní iba novonadobudnutú nehnuteľnosť, alebo iba zmenu vo výmere pozemku. Ak už nebudete vlastníkom tej-ktorej nehnuteľnosti, tak v tlačive priznania zaškrtnete v záhlaví, že ide o čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti ku konkrétnej nehnuteľnosti, ktorú zapíšete do tlačiva. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tak už nemusíte opätovne uvádzať v priznaní všetky nehnuteľnosti, ktoré naďalej vlastníte.

Opravné daňové priznanie prijíma správca dane len do 31. januára. Môžete tak urobiť vtedy, ak ste sa v priznaní pomýlili, nesprávne alebo neúplne vyplnili údaje. Ak na chyby a nedostatky prídete po tomto termíne, môžete podať už len dodatočné daňové priznanie. Najneskôr však do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie. Aj v prípade, ak vám správca dane vyrubil vyššiu alebo nižšiu daň.

Kedy zaniká daňová povinnosť

- povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy

- vydražením nehnuteľnosti

- zrušením bezpodielového spoluvlastníctva manželov

- zmenou výmery nehnuteľnosti

- povolením zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu

- zrušením nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so SPF

- zrušením dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností

- zbúraním alebo odstránením stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.

Sadzby dane

Sadzby dane z nehnuteľnosti si určujú mestá a obce vo všeobecne záväzných nariadeniach (VZN). Meniť ich môžu raz ročne s platnosťou vždy od 1. januára s prihliadnutím na miestne podmienky. Sadzby daní z nehnuteľností za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvyšovali iba v niektorých mestách.

Výpočet dane

V daňovom priznaní nevypisujete sumu dane. Uvediete len základné údaje na vyrubenie dane. Daň vypočíta správca dane a vyrubí ju jedným rozhodnutím.

Aby bol výpočet dane správny, nezabudnite priložiť k priznaniu potrebné prílohy:

- list vlastníctva

- osvedčenie o dedičstve

- kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu a iné nadobúdacie dokumenty (s dátumom právoplatnosti)

- stavebné povolenie

- kolaudač rozhodnutie

- rozhodnutia súdov alebo štátnych orgánov

Oslobodenie od dane

Od podávania priznania a platenia daní z nehnuteľností sú zo zákona oslobodené nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, cirkvi, škôl, kultúrnych ustanovizní. Ale aj osoby v hmotnej núdzi, zdravotne ťažko postihnutí a osoby v dôchodkovom veku (staršie ako 62 rokov, prípadne od iného veku). Každé mesto a obec ich špecifikuje vo svojom VZN. Oslobodenia pre prvonadobúdateľov bytov, ktoré kedysi platili, už neexistujú.

Nárok na zníženie alebo oslobodenie od dane si musí daňovník uplatniť priamo v daňovom priznaní. Ak na nehnuteľnosť pripadá viacero druhov oslobodení a zliav, využiť a vybrať si možno len jednu z nich, tú najvýhodnejšiu.

Platenie dane

Daň z nehnuteľností zaplatíte až po doručení platobného výmeru, ktoré vám zašle mesto alebo obec. Len vyrubená daň je splatná. Výmery môže zasielať v priebehu celého zdaňovacieho obdobia, zväčša ale tak robia v apríli a máji. Potom máte 15 dní na úhradu dane. Výmer nemusíte dostať, ak ste boli oslobodení od dane, alebo výška dane neprekročila 3 eurá alebo inú minimálnu sumu schválenú sumu vo VZN. Ak u vás nenastali zmeny a nemuseli ste podávať priznanie, výmer dostanete automaticky podľa predchádzajúceho priznania.

Platiť môžete daň naraz alebo postupne podľa splátkového kalendára, ktorý vám určí správca dane. Zaplatiť môžete priamo v pokladni úradu v hotovosti (do sumy 300 eur), bezhotovostným prevodom ( POS-terminál), alebo bankovým prevodom i poštovou poukážkou.

Sankcie

Ak nepodáte daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne, ani po výzve, alebo až po riadnom termíne, tak môžete dostať pokutu. Fyzická osoba 6,63 eura a právnická osoba 66,38 eura a viac. Voči pokute sa môžete odvolať.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

23.05.2019 - Najnovšia referencia spokojného klienta

"S predajom nášho domu aj s celou dokumentáciou ohľadom kúpy sme boli maximálne spokojní....

viac >

30.04.2019 - Robí nám radosť robiť radosť

Nového majiteľa sme opäť našli v rýchlom termíne a pôvodným majiteľom sme zase vyhoveli novým...

viac >

19.04.2019 - Ďalšie domy odovzdané novým majiteľom

Dnes opäť odovzdané dva domčeky novým majiteľom :) Ďakujeme za dôveru a prajeme krásne prežitie...

viac >

20.03.2019 - Ucelený ranč s ubytovaním v katastri Kľačno

Ranč sa nachádza nad obcou Kľačno v okrese Prievidza, v oblasti Hornonitrianskej kotliny odkiaľ...

viac >
Pošlite nám vaše info