... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

spokojný klient silvia
spokojný klient silvia
spokojný klient pavol
spokojný klient pavol
spokojný klient silvia 1
spokojný klient silvia 1
spokojný klient pavol 1
spokojný klient pavol 1
Vyhľadávanie ()

Daň z nehnuteľnosti je potrebné podať najneskôr do 01.02.2016

Povinnosti predávajúcich a kupujúcich ešte nekončia podpísaním kúpnych zmlúv a ich následným odovzdaním do katastra. Tak ako každý rok aj v tomto roku patrí prvý kvartál práve daňovým povinnostiam.

Prvou daňovou povinnosťou v novom roku spojenou s vlastníctvom nehnuteľnosti je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Výšku dane určuje správca dane vo svojom všeobecnom nariadení. Správcom dane je príslušný obecný alebo mestský úrad, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.

Táto daň je špecifická v tom, že sa platí za zdaňovacie obdobie vopred. To znamená, že zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností je kalendárny rok 2016.

Daň z nehnuteľnosti sa delí na tri samostatné dane:

- daň zo stavieb

- daň z bytov

- daň z pozemkov

Povinnosťou podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti má každý kto:

- sa stal vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti a k 01.01.2016 je zapísaný v katastri nehnuteľnosti

- predal nehnuteľnosť a k 01.01.2016 už nie je zapísaný v katastri nehnuteľnosti

- ak nastali zmeny vo vlastníctve, ktoré majú vplyv na výšku dane

Daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti je potrebné podať aj v prípade, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali.

K dani z nehnuteľnosti existujú dva druhy daňových priznaní:

- daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva sa, ak vzniká daňovníkovi u správcu dane daňová povinnosť k prvej nehnuteľnosti

- čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva sa, ak sa daňovník stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, ak dôjde napr. k zmene druhu, či výmery pozemku, alebo účelu využitia, resp. ak daňovníkovi zanikne vlastníctvo.

Ak ste podľa tohto článku zistili, že musíte podať daňové priznanie, či už riadne alebo čiastkové, tak je potrebné urobiť tak v termíne do 31.01.2016. Nakoľko ale posledný deň na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľnosti pripadol na nedeľu, tak lehota uplynie až dňom 01.02.2016.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

30.10.2018 - Odovzdanie ďalšieho domu novému majiteľovi

Dnešné odovzdávanie ďalšieho domu jeho novému majiteľovi :) Sme vďační, že sa podieľame na...

viac >

28.09.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

"Ďakujeme pánovi Kakašovi a jeho manželke,za jeho veľkú profesionalitu, trpezlivosť,...

viac >

26.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Ďakujem realitnej kancelárii Alfa Reality SK za poskytnutie profesionálnej služby, čo sa týka...

viac >

19.06.2018 - najnovšia referencia spokojného klienta

Nemám žiadne námietky a som veľmi spokojná s vašimi službami. Veľká ústretovosť, priateľstvo a...

viac >
Pošlite nám vaše info