... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

Reality vs dane 2020
Vyhľadávanie ()

Daň z nehnuteľnosti je potrebné podať najneskôr do 01.02.2016

Povinnosti predávajúcich a kupujúcich ešte nekončia podpísaním kúpnych zmlúv a ich následným odovzdaním do katastra. Tak ako každý rok aj v tomto roku patrí prvý kvartál práve daňovým povinnostiam.

Prvou daňovou povinnosťou v novom roku spojenou s vlastníctvom nehnuteľnosti je podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti.

Daň z nehnuteľnosti je miestna daň, ktorú upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Výšku dane určuje správca dane vo svojom všeobecnom nariadení. Správcom dane je príslušný obecný alebo mestský úrad, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza.

Táto daň je špecifická v tom, že sa platí za zdaňovacie obdobie vopred. To znamená, že zdaňovacím obdobím dane z nehnuteľností je kalendárny rok 2016.

Daň z nehnuteľnosti sa delí na tri samostatné dane:

- daň zo stavieb

- daň z bytov

- daň z pozemkov

Povinnosťou podania daňového priznania k dani z nehnuteľnosti má každý kto:

- sa stal vlastníkom prvej alebo ďalšej nehnuteľnosti a k 01.01.2016 je zapísaný v katastri nehnuteľnosti

- predal nehnuteľnosť a k 01.01.2016 už nie je zapísaný v katastri nehnuteľnosti

- ak nastali zmeny vo vlastníctve, ktoré majú vplyv na výšku dane

Daňové priznanie za daň z nehnuteľnosti je potrebné podať aj v prípade, ak ste nehnuteľnosť síce nadobudli už v predchádzajúcich rokoch, ale doteraz ste ešte priznanie nepodali.

K dani z nehnuteľnosti existujú dva druhy daňových priznaní:

- daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva sa, ak vzniká daňovníkovi u správcu dane daňová povinnosť k prvej nehnuteľnosti

- čiastkové daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti – podáva sa, ak sa daňovník stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti, ak dôjde napr. k zmene druhu, či výmery pozemku, alebo účelu využitia, resp. ak daňovníkovi zanikne vlastníctvo.

Ak ste podľa tohto článku zistili, že musíte podať daňové priznanie, či už riadne alebo čiastkové, tak je potrebné urobiť tak v termíne do 31.01.2016. Nakoľko ale posledný deň na podanie daňového priznania na daň z nehnuteľnosti pripadol na nedeľu, tak lehota uplynie až dňom 01.02.2016.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

23.05.2019 - Najnovšia referencia spokojného klienta

"S predajom nášho domu aj s celou dokumentáciou ohľadom kúpy sme boli maximálne spokojní....

viac >

30.04.2019 - Robí nám radosť robiť radosť

Nového majiteľa sme opäť našli v rýchlom termíne a pôvodným majiteľom sme zase vyhoveli novým...

viac >

19.04.2019 - Ďalšie domy odovzdané novým majiteľom

Dnes opäť odovzdané dva domčeky novým majiteľom :) Ďakujeme za dôveru a prajeme krásne prežitie...

viac >

20.03.2019 - Ucelený ranč s ubytovaním v katastri Kľačno

Ranč sa nachádza nad obcou Kľačno v okrese Prievidza, v oblasti Hornonitrianskej kotliny odkiaľ...

viac >
Pošlite nám vaše info