... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

Reality vs dane 2020
Vyhľadávanie ()

Darovanie nehnuteľnosti

 

Je niekoľko spôsobov, ktorými je možné previesť nehnuteľnosť na inú osobu. Medzi príbuznými sa často využíva prevod vlastníctva na základe darovacej zmluvy. Darovacia zmluva musí mať písomnú formu a podpisy zmluvných strán na nej musia byť úradne overené. Darovanie využívajú najmä ľudia, ktorí chcú svoj nehnuteľný majetok ešte za života previesť na deti, príbuzných alebo iné osoby. Pre darovaciu zmluvu sa rozhodujú ľudia aj vtedy, keď chcú predísť dedičským sporom. Je rozšírené skôr medzi príbuznými osobami, zákony však pripúšťajú aj darovanie medzi osobami, ktoré nie sú v príbuzenskom vzťahu. Treba si byť vedomí skutočnosti, že ani platná darovacia zmluva ešte nezaručí, že ju niekto po smrti darcu nenapadne a bude sa tak domáhať dedičských práv týkajúcich sa aj predmetnej nehnuteľnosti. To znamená, že ak sa niekto rozhodne pre darovanie nehnuteľnosti vo svojom vlastníctve len jednému potomkovi, nie je vylúčené, že po smrti darcu sa ďalší oprávnení dedičia budú cítiť ukrivdení a nenapadnú takúto darovaciu zmluvu. Ak je ale darovacia zmluva platná, zrušiť ju nemožno ani v prípade, ak majiteľ nehnuteľnosť daroval cudziemu človeku a nie vlastným príbuzným.

 

Obsah darovacej zmluvy stanovuje Občiansky zákonník. Podľa neho musí mať písomnú podobu a nesmie chýbať úradne overený podpis darcu. Platnosť zmluvy takisto ovplyvňuje aj to, či obdarovaný dar prijíma. Ak ho nepríjme, darovacia zmluva je neplatná. Takisto ako v iných typoch zmlúv aj tu musia byť uvedené presné údaje o účastníkoch zmluvy: meno, adresa, štátna príslušnosť, osobný stav. Presne špecifikovaný v zmluve by mal byť aj predmet daru, aby nemohlo prísť k jeho zámene. Rovnako by darovacia zmluva mala obsahovať aj prejav vôle darcu nehnuteľnosť darovať.

Darovacia zmluva by mala okrem základných náležitostí obsahovať aj prípadné podmienky, na základe ktorých sa môže majiteľ domáhať vrátenia daru. Občiansky zákonník totiž stanovuje, že darovanú nehnuteľnosť nemožno svojvoľne pýtať späť. Určuje presné podmienky vrátenia daru. Súd rozhodne v prospech bývalého majiteľa žiadajúceho o navrátenie daru len ak sa k nemu obdarovaný správal tak, že svojím správaním hrubo porušoval dobré mravy alebo sa tak správa k členom darcovej rodiny. Za hrubé porušenie mravov sa považuje napríklad fyzické napadnutie darcu obdarovaným, neposkytnutie pomoci v starobe, či chorobe. Právo na vrátenie daru si môže darca uplatniť u obdarovaného v 3 ročnej premlčacej dobe, ktorá začína plynúť odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Ak sa navrátenia daru nedomôže, musí sa obrátiť na súd. Aj darovanie nehnuteľnosti má svoje obmedzenia. Darovať môže majiteľ len nehnuteľnosť vo svojom vlastníctve, prípadne spoluvlastnícky podiel na nej. Rozhodnúť sa môže aj v tom, či chce darovať len nehnuteľnosť, alebo aj pozemok, na ktorom stojí. Oba totiž možno darovať osobitne, aj keď právnici túto formu neodporúčajú pre prípadné spory. Nehnuteľnosť môže vlastník darovať akejkoľvek fyzickej aj právnickej osobe, ktoré môžu nadobúdať práva a povinnosti, ďalej štátu, nadácii aj združeniu. Ak chce obdarovať maloleté dieťa, toto musí zastupovať právny zástupca. Darovanie môže nastať len medzi žijúcimi osobami, neplatná je darovacia zmluva, na základe ktorej má začať užívať dar obdarovaný až po darcovej smrti. Pozor si treba dať ale v prípade, ak chcú vec darovať manželia. Ak ide o byt alebo dom v bezpodielovom spoluvlastníctve, musia s darovaním súhlasiť obaja manželia, inak je právny úkon darovania neplatný.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

 

Novinky

23.05.2019 - Najnovšia referencia spokojného klienta

"S predajom nášho domu aj s celou dokumentáciou ohľadom kúpy sme boli maximálne spokojní....

viac >

30.04.2019 - Robí nám radosť robiť radosť

Nového majiteľa sme opäť našli v rýchlom termíne a pôvodným majiteľom sme zase vyhoveli novým...

viac >

19.04.2019 - Ďalšie domy odovzdané novým majiteľom

Dnes opäť odovzdané dva domčeky novým majiteľom :) Ďakujeme za dôveru a prajeme krásne prežitie...

viac >

20.03.2019 - Ucelený ranč s ubytovaním v katastri Kľačno

Ranč sa nachádza nad obcou Kľačno v okrese Prievidza, v oblasti Hornonitrianskej kotliny odkiaľ...

viac >
Pošlite nám vaše info