... najlepšia voľba v realitách

Alfa Reality - realitná kancelária

Reality vs dane 2020
Vyhľadávanie ()

Ohlásenie drobnej stavby

 

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie. Pre povolenie drobnej stavby je potrebné ohlásiť ju stavebnému úradu ako drobnú stavbu. Ohlásenie stavby stavebnému úradu stačí pri:

- jednoduchej stavbe, alebo prístavbe a nadstavbe

- drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie
- stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti
- udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou
- stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 6 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby
- prízemných stavbách elektronických komunikačných sietí, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 4,5 m
- výmene alebo dopĺňaní telekomunikačných zariadení na existujúcich stavbách elektronických komunikačných sietí, keď nedôjde k zmene stavby.

V takýchto prípadoch ste ako stavebník povinný vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu uskutočnenie stavieb. Ohlásenie drobnej stavby sa podáva na príslušnom stavebnom úrade.

Prílohy k ohláseniu:

  1. list vlastníctva
  2. písomné splnomocnenie v prípade, že stavebník poverí na vybavenie žiadosti inú fyzickú alebo právnickú osobu
  3. jednoduchý technický opis
  4. jednoduchý situačný výkres
  5. súhlas všetkých ostatných spoluvlastníkov nehnuteľnosti k uskutočneniu drobnej stavby
  6. písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak drobnú stavbu bude uskutočňovať nájomca
  7. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia dotknutých orgánov, vyžadované podľa osobitných predpisov
  8. vyjadrenie – súhlas vlastníkov susedných nehnuteľnosti , v prípade že tieto budú výstavbou dotknuté
  9. vyhlásenie kvalifikovanej osoby (stavebný dozor), že bude zabezpečovať odborné vedenie stavby, uskutočňovanej svojpomocou

Následne stavebný úrad môže určiť, že ohlásenú drobnú stavbu a stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia. Stavebné úpravy môžete uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti stavbe nemá námietky. Za deň ohlásenia sa považuje deň, keď bolo ohlásenie podané stavebnému úradu alebo poslané poštou. Ak sa majú stavebné úpravy alebo udržiavacie práce uskutočniť na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou, musíte priložiť k ohláseniu stavby stavebnému úradu aj stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.

Čo je jednoduchá stavba

- bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie; môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,
- stavby na individuálnu rekreáciu,
- prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
- oporné múry,
- podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.

 

Sledujte nás a pripojte sa k nám ...

Novinky

23.05.2019 - Najnovšia referencia spokojného klienta

"S predajom nášho domu aj s celou dokumentáciou ohľadom kúpy sme boli maximálne spokojní....

viac >

30.04.2019 - Robí nám radosť robiť radosť

Nového majiteľa sme opäť našli v rýchlom termíne a pôvodným majiteľom sme zase vyhoveli novým...

viac >

19.04.2019 - Ďalšie domy odovzdané novým majiteľom

Dnes opäť odovzdané dva domčeky novým majiteľom :) Ďakujeme za dôveru a prajeme krásne prežitie...

viac >

20.03.2019 - Ucelený ranč s ubytovaním v katastri Kľačno

Ranč sa nachádza nad obcou Kľačno v okrese Prievidza, v oblasti Hornonitrianskej kotliny odkiaľ...

viac >
Pošlite nám vaše info